تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهم

 

ü      تاریخ برگزاری: 27 و 28 آذر ماه 1397

ü      آخرین تاریخ دریافت اصل مقالات:  97/7/1 ، 

ü      تاریخ اعلام نتایج داوری: 97/9/7 ،