ساختار سازمانی کنفرانس

درباره کنفرانس > ساختار سازمانی کنفرانس >

رئیس کنفرانس
مهندس محمد حسین شریعتمدار، رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی وآب اتاق ایران
کمیته راهبری
مهندس محمد حسین شریعتمدار، رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی وآب اتاق ایران و رئیس کنفرانس
مهندس مجید سیاری، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
مهندس مسعود خشائی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
مهندس رضا سرافرازی، مدیر کل دفتر آب و خاک کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
مهندس کیومرث سبزی، نماینده معاونت فنی زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور
کمیته علمی
دبیر علمی : دکتر کیومرث حیدری- عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو و رئیس مرکز مطالعات سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی وزرات نیرو
دکتر حسین سجادی فر- نماینده شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در کمیته علمی
مهندس علیرضا غفاری - رئیس گروه اقتصاد آب شرکت مدیریت منابع آب کشور- نماینده شرکت مدیریت منابع آب کشور در کمیته علمی
مهندس عباس شفیعی- کارشناس خبره آب کشور
دکتر ادریس مرسلی- کارشناس مسئول برنامه ریزی معاونت آب و خاک - نماینده معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در کمیته علمی
دکتر مرتضی تهامی‌پور- عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
مهندس بهزاد فکاری- سرپرست گروه اقتصاد مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران و نماینده مرکز در کمیته علمی
کمیته اجرایی
دبیر اجرایی: مهندس اعظم بیکی – مسئول بخش مطالعات راهبردی آب مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران
مهندس حسنی بنی نجار – کارشناس ارشد آب مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران
مهندس عاطفه نژندعلی – کارشناس ارشد آب مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران
مهندس محمد مهدی فارسی – کارشناس ارشد اقتصاد مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران
مهندس سمانه ایروانی – کارشناس ارشد اقتصاد مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران
مهندس مطهره بخشایش – کارشناس ارشد اقتصاد مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران