اخبار

1397/07/08


 امتیازهای مقاله‌های برتر

خرین اخبار

  • چاپ مقاله‌های برتر در مجلات علمی_پژوهشی
  • اهدای تندیس و لوح تقدیر بهمقاله‌های برتر
  • شرکت در یکی از کارگاه­های آموزشی ارائه شده بصورت رایگان برای نویسندگان برتر
  • امکان تبدیل مقاله‌های برتر به طرح پژوهشی در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران