کارگاههای آموزشی

درباره کنفرانس > کارگاههای آموزشی >


کارگاه 8: کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت آب

1397/09/28
پژوهشگاه نیرو (دکتر غرویان)
ظرفیت 40 نفر

کارگاه 8: کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت آب
ارائه دهنده: پژوهشگاه نیرو (دکتر غرویان)

لينك اصلي

کارگاه 7- داده کاوی برای افزایش دقت تشخیص و تصمیم گیری

1397/09/28
سازمان آب و فاضلاب کشور
ظرفیت 50 نفر

کارگاه 7: داده کاوی برای افزایش دقت تشخیص و تصمیم گیری
ارائه دهنده: سازمان آب و فاضلاب کشور

لينك اصلي

کارگاه 6: مشارکت عمومی و خصوصی

1397/09/28
سازمان آب و فاضلاب کشور
ظرفیت 50 نفر

کارگاه 6: مشارکت عمومی و خصوصی
ارائه دهنده: سازمان آب و فاضلاب کشور

لينك اصلي

کارگاه 5: مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی

1397/09/28
آقای دکتر حیدریان
خانم ادهم ملکی
آقای مهندس آمره ای
بهره برداران
ظرفیت 50 نفر

• ارائه شرح مخنتصری از مدل توسعه مدیریت مشارکتی آب زیرزمینی دشت مرند: آقای دکتر حیدریان: رئیس گروه كار توسعه مدیریت مشارکتی منابع آب و خاک
• ارائه تجربه مدیریت مشارکتی آب زیرزمینی در دشت مرغاب: خانم ادهم ملکی: مدیریت مشارکتهای مردمی، سازمان آب و برق خوزستان
• مدیریت یکپارچه حوضه آبریز قره چای با تاکید برمدیریت مشارکتی و سازگاری با کم آبی: آقای مهندس آمره ای
• تجربیات ذینفعان و بهره برداران از مدیریت مشارکتی آب زیرزمینی: دشت نرجه، روستای قره چپق، دشت نیشابور

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر